Boka sjösättning/uppläggning
Allt om båtplatser & vinteruppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Allt om båtplatser
Utlåning av båtplats

Om du har för avsikt att inte nyttja din båtplats under några år finns det ett alternativ istället för att låna ut den.
Grefab har eventuellt möjlighet att erbjuda en femårsuppsägning som innebär förtursrätt till plats om båt införskaffas inom fem år. För mer information kontakta oss på telefon 031-368 58 00.

§ 15 Upplåtelse av båtplats till annan - Utdrag ur Grefabs Allmänna villkor 2018-01-01
 
Kund kan efter skriftligt medgivande av Grefab få upplåta av Grefab hyrd båtplats till annan. Sådan upplåtelse får dock inte ske det första året kunden innehar båtplatsen och upplåtelsen får endast vara av tillfällig art, som längst sammanlagt tre säsonger under kundens sammantagna kontraktstid med Grefab. Varje upplåtelse under säsong räknas som hel säsong. Kund ska vid upplåtelse av båtplats meddela Grefab namn, adress och telefonnummer till den person till vilken båtplatsupplåtelse är tänkt att ske samt ange båttyp och båtmått för godkännande av Grefab.
Vid upplåtelse i andra hand är kunden fortsatt ansvarig gentemot Grefab för båtplatsen och andra skyldigheter för kunden som följer av avtalet.
Båtägaren får vid andrahandsupplåtelse endast utta ersättning som motsvarar vid varje tillfälle utgående ersättning eller avgift enligt avtalet mellan Grefab och kunden. Redan att annonsera om andrahandsuthyrning till annan avgift än vad Grefab debiterar kunden utgör ett väsentligt avtalsbrott enligt § 2 ovan.
Upplåtelse utan Grefabs medgivande eller annat agerande i strid med gällande regler utgör grund för uppsägning enligt § 13.


På grund av att utlånare missbrukat Grefabs erbjudande kommer stickprovskontroll att genomföras.

 
Fiskmås


Hämta blanketten här, PDF

 

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap