Boka sjösättning/uppläggning
Other languages
This text is replaced by the Flash movie.
Om oss
Göteborg ska vara Nordens bästa region för båtlivet. Framsida av trycksak.

VD har ordet                          
 Den bolagsöversyn som pågått under de senaste åren är avslutad för Grefabs del. Kommunfullmäktige fattade beslut i november att den översyn som gjorts inte innebär någon förändring för Grefab, utan bolaget fortsätter verksamheten i nuvarande form med de fyra delägarkommunerna, Göteborg, Mölndal, Partille och Ale.

Den mest strategiska frågan framåt för Grefab är att säkerställa att bolaget kan erbjuda båtplatser motsvarande de önskemål kunderna har på platsernas storlek. Merparten av Grefabs anläggningar är relativt gamla och båtplatserna är många gånger för långa och smala utifrån dagens båtmått.  Ett konverteringsarbete har påbörjats, där merparten av förändringarna hittills genomförts i Björlanda Kile. Utredningsarbete pågår för att optimera båtplatsstorlekarna utifrån efterfrågan. I Fiskebäck har nu brygga C rivits, för att ersättas med en pontonbrygga med y-bommar. Detta innebär per automatik en större flexibilitet när det gäller att anpassa båtplatsstorlekarna utifrån kundernas behov. Planeringen framåt är sedan att ersätta flera bryggor i Fiskebäck med flytbryggor och dessutom förtäta med ytterligare en brygga, vilket även tillskapar flera platser i hamnen.

Under året har också hamnföreningens och vindsurfingsverksamhetens byggnad i Fiskebäck rustats upp. I Björlanda Kile har ”etapp 2” avseende att isskydda betongbryggorna avslutats och arbetet beräknas vara slutfört under nästa år. I Björlanda Kile har också byggnaden med kompressorn helrenoverats.

 Nytt hamnkontor med tillhörande servicebyggnad har färdigställts i Torslanda Lagun.

Grefab arbetar också med att förenkla kommunikationen med bolaget, bland annat genom att underlätta de digitala kontakterna.

Miljöförvaltningen och Grefab har gemensamt tagit fram ett informationsmaterial riktat till fritidsbåtsägare och titta på hur hamnpersonalen kan bistå båtägarna till ett miljövänligare båtliv. Genom projektet kan Miljöförvaltningen stötta Grefab i arbetet med att svara på frågor från fritidsbåtsägarna hur man kan göra för att minska belastningen på miljön. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för miljöns bästa.
 
Ann-Christine Alkner-Dahl
VD


 
 
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen